^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO)

Di akhir program Diploma Teknologi Automotif pelajar akan boleh:

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO) LEARNING OUTCOMES (LO)
1 Memperoleh dan mengaplikasi pengetahuan matematik, sains, dan asas serta prinsip bidang kejuruteraan dalam  Teknologi Automotif. Pengetahuan
2 Mengaplikasi kemahiran praktikal dalam Teknologi Automotif Kemahiran Psikomotor/ Teknik
3 Mengenalpasti dan menyelesaikan masalah secara kreatif, inovatif dan efektif dalam bidang Teknologi Automotif Kemahiran Penyelesaian Masalah, Pemikiran Kritikal & Pendekatan Saintifik
4 Berkomunikasi secara berkesan dengan rakan sejawat, dan ahli profesional lain dalam komuniti kejuruteraan serta masyarakat. Kemahiran Berkomunikasi
5 Berfungsi dengan berkesan dan bertanggungjawab sebagai individu dan ahli pasukan dalam melaksanakan pelbagai bidang tugas. Kemahiran Sosial/Kerja Berpasukan/ Pertanggungjawaban
6 Memahami serta memberi komitmen secara profesional, beretika dan bertanggungjawab selari dengan kod amalan profesion. Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika
7 Menyedari keperluan pembangunan profesional berterusan dan melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran Sepanjang Hayat & Pengurusan Maklumat
8 Memotivasi diri dan meningkatkan kemahiran keusahawanan bagi tujuan kemajuan kerjaya. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan
9 Menyedari dan menunjukkan kemahiran kepimpinan yang berkualiti serta efektif. Kemahiran Kepemimpinan