^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Teknologi Pemesinan Industri

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO)

Di akhir program Diploma Teknologi Pemesinan Industri pelajar akan boleh:

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO) LEARNING OUTCOMES (LO)
1 Berkeupayaan mengaplikasikan pengetahuan yang mempunyai hubungan dengan bidang vokasional Teknologi Pemesinan Industri; Pengetahuan
2 Mengaplikasi kemahiran praktikal dan menyelesaikan masalah; Kemahiran Psikomotor/ Teknik
3 Mengenalpasti penyelesaian masalah secara kreatif, inovatif dan efektif; Kemahiran Penyelesaian Masalah, Pemikiran Kritikal & Pendekatan Saintifik
4 Berkomunikasi secara berkesan dengan rakan sejawat, dan ahli profesional lain dalam komuniti kejuruteraan / sains sosial serta masyarakat; Kemahiran Berkomunikasi
5 Berfungsi dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam kerja berpasukan untuk melaksanakan pelbagai bidang tugas; Kemahiran Sosial/Kerja Berpasukan/ Pertanggungjawaban
6 Memahami serta memberi komitmen secara profesional, beretika dan bertanggungjawab selari dengan kod amalan profesion dalam bidang Teknologi Pemesinan Industri; Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika
7 Berkebolehan mengaplikasi kemahiran pengurusan maklumat dalam pembangunan profesional berterusan dan melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat; Pembelajaran Sepanjang Hayat & Pengurusan Maklumat
8 Memotivasikan diri dalam mengaplikasi ciri-ciri keusahawanan untuk meningkatkan kemahiran keusahawanan bagi tujuan kemajuan kerjaya dalam bidang Teknologi Pemesinan Industri; Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan
9 Berkeupayaan mengaplikasi kemahiran kepimpinan yang berkualiti serta efektif. Kemahiran Kepemimpinan